Image

 

 

               REGULAMIN Białostockiej Akademii Siatkówki

WPROWADZENIE

Zaczynając lekturę niniejszego regulaminu, pamiętajcie, że został on stworzony, abyśmy

wszyscy, zawodnicy, rodzice, trenerzy i działacze podążali w jednym kierunku – do

wspólnego sukcesu. W niniejszym Regulaminie staraliśmy się zawrzeć prawie wszystkie

aspekty „życia” siatkarza w naszym Klubie.

 

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin Białostockiej Akademii Siatkówki zwany dalej „Regulaminem”, obowiązuje wszystkich członków BAS, zwanego dalej „Klubem” uczestniczących w zajęciach sportowych. Ustala on cele i zasady działania Klubu.

Niniejszy Regulamin automatycznie obowiązuje wszystkich uczestników zajęć sportowych, organizatorów zajęć, trenerów, instruktorów i działaczy.

BAS jest organizatorem szkolenia w zakresie piłki siatkowej, uczestniczy we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwe związki sportowe(Podlaski Okręgowy Związek Piłki Siatkowej, Polski Związek Piłki Siatkowej) oraz podejmuje działania zmierzające do zapewnienia wychowania, rozwoju psychofizycznego i doskonalenia sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych.

Celem szkolenia jest:

a) Rekrutacja dzieci i młodzieży do dyscypliny sportowej – piłka siatkowa.

b) Wychowanie poprzez sport zgodnie z zasadami dydaktyki, etyki i zasad Fair Play.

c) Nauka i doskonalenie umiejętności oraz rozwój zdolności ruchowych.

d) Maksymalny rozwój zdolności motorycznych i umiejętności techniczno-taktycznych młodych zawodników poprzez indywidualizację zajęć treningowych.

e) Selekcja oraz stworzenie warunków do wyczynowego uprawiania piłki siatkowej dla jednostek szczególnie uzdolnionych.

 

Warunki uczestnictwa w Klubie

§ 2

Członkami Klubu mogą być osoby, które spełniają niżej wymienione warunki:

1.1. Złożą imienną deklarację członkowską Klubu.

a) kandydat składa deklarację członkowską Klubu za pośrednictwem trenera prowadzącego zajęcia,

b) deklaracja musi być dokładnie i czytelnie wypełniona i podpisana przez kandydata,

c) w przypadku kandydata niepełnoletniego, deklarację musi podpisać jeden z rodziców lub opiekun prawny wskazując kandydata jako osobę uczestniczącą w zajęciach sportowych.

1.2. Złożą oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach podpisane przez lekarza.

a) zawodnik, który nie posiada aktualnych badań lekarskich nie może uczestniczyć w treningach, meczach oraz innych aktywnościach organizowanych przez Klub,

b) prawni opiekunowie zawodnika są zobowiązani do dostarczenia ważnego zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu do trenera prowadzącego daną grupę.

1.3. Biorą czynny udział w zajęciach treningowych lub innej statutowej działalności Klubu.

1.4. Opłacają regularnie miesięczne składki członkowskie Klubu (zgodnie z działem VI Regulaminu – Składki Członkowskie).

1.5. Wypełniają obowiązki członka Klubu zgodne z Regulaminem i statutem Klubu.

§ 3

Na pierwszych zajęciach organizacyjno-informacyjnych, kandydat na członka Klubu zostaje poinformowany przez prowadzącego treningi zwanego dalej „trenerem” o treści Regulaminu, o organizacji zajęć oraz o prawach i obowiązkach członka Klubu. Zostaje szczegółowo zapoznany z obowiązującymi regułami i zasadami organizacyjnymi, szkoleniowymi i dyscyplinarnymi, obowiązującymi na treningach Klubu oraz o przysługujących mu prawach i obowiązkach, określonych w regulaminach i zarządzeniach Klubu. Otrzymuje także do wypełnienia deklarację członkowską Klubu.

Statut, regulaminy i zarządzenia są dostępne dla wszystkich zainteresowanych na stronie internetowej Klubu (www.bas-bialystok.pl) oraz w biurze Klubu.

§ 4

O rezygnacji z członkostwa w klubie BAS Białystok członek zobowiązany jest powiadomić trenera na piśmie najpóźniej do 20-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego nie będzie już członkiem Klubu. Deklarację o rezygnacji z członkostwa można złożyć do Zarządu Klubu za pośrednictwem trenera lub w biurze Klubu.

W przypadku niedopełnienia wymogu określonego w § 4 ust 1 członek zobowiązany jest do uiszczenia comiesięcznych składek członkowskich do czasu powiadomienia o rezygnacji z członkostwa w Klubie.

§ 5

Kandydat zostaje członkiem Klubu i zostaje dopuszczony przez Zarząd Klubu do

uczestnictwa w treningach po spełnieniu wymagań określonych w paragrafach §3 oraz §4

niniejszego Regulaminu.

 

III. Prawa i obowiązki członka Klubu

§ 6

Prawa członka Klubu:

a) korzystanie z obiektów i urządzeń sportowych Klubu,

b) korzystanie z wiedzy i opieki trenersko – instruktorskiej,

c) korzystanie z bezpłatnego, częściowo lub w pełni płatnego udziału w akcjach szkoleniowych Klubu: zawodach, turniejach, konsultacjach i zgrupowaniach (obozach),

d) korzystanie z bezpłatnego, częściowo lub w pełni płatnego sprzętu,

e) korzystanie z ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, (kontuzji odniesionych w czasie zajęć treningowych i zawodów).

Każdy członek Klubu zobowiązany jest do dbania o sprawność fizyczną.

W tym celu Klub:

a) zapewnia organizację całorocznych zajęć szkoleniowych w odpowiedniej grupie wiekowej,

b) zapewnia udział w imprezach organizowanych przez Klub (zawody sportowe, turnieje, obozy),

Każdy członek Klubu zobowiązany jest do:

a) regularnego uczęszczania na zajęcia treningowe lub uczestnictwa w innej statutowej działalności Klubu,

b) wsparcia i współpracy z władzami Klubu w celu realizowania różnego typu akcji podejmowanych przez Klub,

c) posiadania podczas treningu odpowiedniego stroju sportowego,

d) regularnego opłacania miesięcznych składek członkowskich (zgodnie z częścią VI

Regulaminu – Składki Członkowskie),

e) posiadania aktualnych badań lekarskich uprawniających do udziału w zajęciach treningowych i zawodach,

f) szanowania innych zawodników, zarówno we własnej drużynie jak i w drużynie przeciwnika oraz do przestrzegania zasad Fair Play i dobrego wychowania,

g) kulturalnego zachowania się na obiektach sportowych Klubu oraz innych obiektach sportowych,

h) dbania o dobry wizerunek Klubu podczas treningów, zawodów sportowych, jak również w życiu codziennym,

i) nienagannego wypełniania obowiązków ucznia (dotyczy młodzieży szkolnej),

j) wypełniania poleceń kadry kierowniczej i szkoleniowej Klubu,

k) bezzwłocznego zgłaszania trenerowi o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych,

l) doskonalenia w czasie wolnym umiejętności poznanych na treningu,

m) poszanowania i dbałości o mienie Klubowe – obiekty, urządzenia i sprzęt sportowy,

n) zachowania higieny osobistej i czystości osobistego sprzętu sportowego.

Podczas treningów, meczów oraz zgrupowań sportowych zawodnicy Klubu mają

bezwzględny zakaz:

a) palenia wyrobów tytoniowych,

b) spożywania alkoholu lub bycia w stanie upojenia alkoholowego,

c) zażywania narkotyków oraz środków odurzających lub bycia w stanie odurzenia.

Czasowe zawieszenie w prawach członka Klubu lub skreślenie z listy członków Klubu może nastąpić w przypadku nieprzestrzegania zapisów zawartych w § 6 ust 3 i 4 Regulaminu.

Czasowe zawieszenie w prawach członka Klubu nie zwalnia z obowiązku opłacania składek członkowskich.

 

Prawa i obowiązki rodziców (opiekunów prawnych) dzieci uczęszczających na zajęcia

§ 7

Każdy rodzic/opiekun zobligowany jest do zapoznania się z Regulaminem Klubu.

W trakcie zajęć treningowych i zawodów rodzice/opiekunowie zobowiązują się nie kontaktować się z dziećmi, ponieważ wpływa to na ich dekoncentrację.

Rodzice i opiekunowie prawni nie mogą przebywać na terenie boiska treningowego, przeszkadzać trenerowi w prowadzeniu zajęć, wygłaszać uwag i opinii w trakcie zajęć oraz w obecności zawodników. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do nie podważania autorytetu trenera, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami powinni zgłaszać się indywidualnie do trenera prowadzącego lub trenera – koordynatora. Naruszanie tych zasad spowoduje konsekwencje wobec osób naruszających, od prośby o opuszczenie obiektu treningowego po skreślenie zawodnika z listy uczestnika zajęć.

Podczas meczów i treningów rodzice/opiekunowie, kibice (osoby postronne) powinni przebywać na trybunach obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody.

Rodzice/opiekunowie w czasie meczu winni zachowywać się kulturalnie, akceptować wszystkie decyzje sędziego i nie obrażać drużyny przeciwnej.

Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do terminowego opłacania składek do l0-go dnia każdego miesiąca. Klub nie zwraca pieniędzy za kilkudniowe nieobecności zawodnika na zajęciach. W przypadku, gdy zawodnik jest chory lub kontuzjowany, należy zgłosić trenerowi czas absencji w treningach (zaświadczenie lekarskie).

Zawodnikowi zostają obniżone składki członkowskie po spełnieniu następujących warunków:

– przedłożenie zwolnienia lekarskiego  z zajęć treningowych,

– pisemna prośba do Zarządu o zmniejszenie składek.

– w przypadku nieobecności do 2 miesięcy, składki mogą zostać obniżone do wysokości 75%, określonej w § 11 punkt 1,

– w przypadku nieobecności do 2 miesięcy, składki mogą zostać obniżone do wysokości 50%, § 11 punkt 1.

W uzasadnionych indywidualnych przypadkach na podstawie wniosku rodzica/opiekuna istnieje możliwość przesunięcia terminu wniesienia składki członkowskiej, po wcześniejszym uzyskaniu akceptacji Zarządu Klubu.

Rodzice/opiekunowie zobowiązują się powiadomić trenera prowadzącego drużynę o każdej nieobecności dziecka na treningu.

W przypadku rezygnacji z udziału dziecka w zajęciach, rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest powiadomić pisemnie Klub z miesięcznym wyprzedzeniem.

 

Udział w treningach, turniejach, rozgrywkach

§ 8

Treningi odbywają się w grupach, podzielonych pod względem wieku, stażu członkowskiego oraz stopnia zaawansowania.

Miejsca, daty i godziny prowadzenia zajęć w grupach ogłasza Klub. W godzinach zajęć odpowiedzialność za niepełnoletnich uczestników zajęć ponoszą trenerzy.

Zajęcia treningowe, turnieje sportowe, mecze, festyny oraz inne formy ruchu organizowane przez Klub, mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie i odebranie dzieci z w/w zajęć ponoszą rodzice lub pełnoprawni opiekunowie.

Zawodnik zobowiązany jest do systematycznego uczestnictwa we wszystkich zajęciach i zawodach organizowanych przez Klub. Powinien charakteryzować się punktualnością, zdyscyplinowaniem, obowiązkowością, kulturą osobistą, aktywnym udziałem w zajęciach w celu podnoszenia swoich umiejętności sportowych oraz przestrzegać higieny osobistej.

Udział w wyznaczonych zajęciach i zawodach jest obowiązkowy dla wszystkich zawodników. Jeśli zawodnik nie może uczestniczyć w zajęciach lub zawodach lub też spóźni się na nie, ma obowiązek poinformować o tym swojego trenera z wyprzedzeniem.

Trening zaczyna się w szatni, jeśli inaczej nie zaleci trener prowadzący. Na minimum 10 minut przed treningiem zawodnik jest przygotowany do zajęć – po przebraniu się w strój treningowy jest gotowy do wysłuchania zadań i poleceń dotyczących zajęć.

Zawodnik zobowiązany jest do wykonywania poleceń trenera dotyczących sposobu realizacji ćwiczeń oraz przestrzegania zasad ich wykonywania.

Zawodnik zobowiązany jest do dbania o własny sprzęt sportowy oraz przybory i przyrządy treningowe znajdujące się na obiektach sportowych, które po każdych zajęciach jest zobowiązany zwrócić zgodnie z zaleceniami trenera.

Zawodnik zobowiązuje się do posiadania niezbędnego, odpowiedniego sprzętu treningowego oraz reprezentacyjnego zatwierdzonego przez Zarząd Klubu.

Zawodnik powołany na zawody sportowe pojawia się ubrany w sprzęt reprezentacyjny albo zgodnie z wytycznymi trenera.

Zawodnik ma kategoryczny zakaz trenowania, grania oraz udziału w testach i meczach kontrolnych w innym klubie. Wszelka aktywność sportowa (Kadry Polski, Kadry POZPS, zawody szkolne, zajęcia sportowe pozalekcyjne, obozy sportowe) powinna być konsultowana z trenerem prowadzącym.

Podstawą do gry zawodnika w meczach oraz wyjazdach krajowych jest regularna oraz punktualna obecność, a także zaangażowanie na treningach, dyscyplina zawodnika na prowadzonych zajęciach oraz opłacona składka członkowska.

Zawodnik, który z nieusprawiedliwionych przyczyn w ciągu tygodnia opuścił 1 trening, może nie być brany pod uwagę przy ustalaniu kadry meczowej na najbliższy mecz.

Każdy zawodnik zobowiązuje się dbać o powierzony mu sprzęt sportowy, a w przypadku jego celowego zniszczenia lub utraty, zobowiązuje się zwrócić koszty zniszczonego lub utraconego sprzętu.

Każdy zawodnik będący członkiem Klubu zobligowany jest do uczestniczenia w obozach sportowych organizowanych przez Klub (obóz zimowy, letni).

Warunkiem uczestnictwa w obozie jest wpłata bezzwrotnego zadatku w wysokości 25% ceny w wyznaczonym terminie.

Pozostałą część opłaty należy uiścić najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem obozu. Niedokonanie w ustalonym terminie wpłaty jest równoznaczne ze skreśleniem uczestnika z listy zgłoszonych na warunkach rezygnacji z winy uczestnika.

W przypadku nieterminowego wpłacenia zadatku koszt obozu wzrasta o 100zł

Uczestnicy obozu, którzy nie brali udziału w treningach i nie opłacali składek członkowskich ponoszą opłatę za obóz o 40% wyższą niż pozostali uczestnicy, którzy opłacali składki i brali udział w zajęciach treningowych.

Rezygnacja z udziału w obozie może nastąpić po przedłożeniu w formie mailowego oświadczenia i zaświadczenia lekarskiego.

Niewykorzystanie przez uczestnika z powodu choroby /niepotwierdzonej zaświadczeniem lekarskim/ lub innych przyczyn leżących po jego stronie, świadczeń objętych programem, nie może stanowić podstawy do obniżenia odpłatności za obóz lub żądania ekwiwalentu za niewykorzystane świadczenia.

Koszty rezygnacji z obozu:

– do 15 dni przed rozpoczęciem obozu potrącana jest zaliczka w kwocie 30% kosztu obozu,

– przy rezygnacji krótszej niż 15 dni od rozpoczęcia obozu potrącane jest 100% ceny.

W przypadku rezygnacji z udziału w obozie uczestnik może przenieść uprawnienia na inną osobę spełniającą warunki udziału, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem obozu.

W przypadku powtarzających się problemów wychowawczych organizator zastrzega możliwość dyscyplinarnego usunięcia uczestnika z obozu bez zwrotu kosztów.

§ 9

Klub zobowiązuje się do uiszczenia kwoty w wysokości ceny 20% na sprzęt niezbędny do reprezentowania barw klubowych oraz pokrywa koszty uczestnictwa w zawodach organizowanych przez POZPS lub PZPS.

Zawodnik zobligowany jest do posiadania sprzętu, jak również obuwia sportowego podczas rozgrywek ligowych.

Każdy zawodnik ma obowiązek posiadać właściwy strój w przypadku wszystkich wyjść związanych z reprezentowaniem Klubu.

§ 10

W przypadku ukarania zawodnika przez sędziego karą dyscyplinarną za niesportowe zachowanie tj. dyskusja z sędzią, wulgarne odzywanie się, niestosowne zachowanie względem przeciwnika lub kolegów z drużyny, na zawodnika zostanie nałożona kara dyscyplinarna.

 

Składki członkowskie

§ 11

Wysokość rocznej składki członkowskiej określa Zarząd Klubu . Składając deklarację przynależności do Klubu, członek zobowiązuje się do jej uiszczania.

Składkę członkowską należy uregulować do 10 dnia każdego miesiąca i obowiązuje w czasie trwania roku szkolnego(wrzesień-czerwiec).

Składki członkowskie są stałe i niezależne od ilości zajęć w miesiącu, oraz niezależne od faktycznych obecności na zajęciach.

W uzasadnionych przypadkach, wysokość składki może ulec zmianie.

Składki członkowskie wpłacane są na konto Klubu:

Białostocka Akademia Siatkówki

ul. Sienkiewicza 53 lok 207

15-002 Białystok

Alior Bank 22 2490 0005 0000 4600 3898 2778,

Przelew powinien być zatytułowany według wzoru:

imię i nazwisko dziecka, rocznik oraz za jaki miesiąc jest składka.

Zaleganie we wpłatach składek skutkuje kolejno:

a) brakiem możliwości udziału w treningach,

b) brakiem możliwości udziału w zawodach,

c) wystawieniem wezwania do zapłaty,

d) wnioskiem o skreślenie z listy członków Klubu.

W uzasadnionych przypadkach na podstawie pisemnego wniosku, Zarząd Klubu może odroczyć termin płatności składek członkowskich lub zwolnić czasowo z nieopłacenia składki członkowskiej.

§ 12

Środki finansowe pochodzące ze składek członkowskich przeznaczone są w szczególności na:

a) wynajem obiektów sportowych,

b) wynagrodzenie trenerów,

c) zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji treningów,

d) udział w zawodach sportowych organizowanych przez POZPS oraz PZPS,

e) transport na zawody sportowe organizowane przez POZPS oraz PZPS,

f) administrację Klubu,

g) ubezpieczenie NNW zawodników,

h) wszelkie inne koszty ponoszone przez Klub na rzecz prowadzenia zajęć i działalności.

 

VII. Rodzaje wyróżnień

§ 13

1.Zasadniczymi wyróżnieniami uczestników zajęć treningowych są: pochwała, list gratulacyjny, dyplom uznania, nagroda rzeczowa. Organem właściwym do przyznania nagrody jest Zarząd Białostockiej Akademii Siatkówki.

 

VIII. Rodzaje kar dyscyplinarnych.

§ 14

Zasadniczymi karami dyscyplinarnymi orzekanymi wobec zawodników są upomnienie, nagana, kara odsunięcia uczestnika w wymiarze od 1 do 3 zajęć treningowych, kara odsunięcia uczestnika od udziału w meczu, turnieju i innych form ruchu.

W przypadku uzyskiwania słabych wyników w nauce szkolnej, na wniosek trenera prowadzącego lub rodzica/opiekuna, można podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu w prawach uczestnika Klubu, aż do momentu poprawienia ocen szkolnych.

W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu zawodnik otrzymuje ostrzeżenie w postaci upomnienia ustnego, następnie naganę na piśmie. Kolejnym krokiem jest odsunięcie zawodnika od wszystkich rozgrywek na okres 1 miesiąca. Ostateczną karą jest wykluczenie ze struktur Klubu.

 

Postanowienia końcowe

§ 15

Wypadek losowy i siła wyższa mogą prowadzić do odwołania zajęć, o czym rodzic lub opiekun prawny zostanie powiadomiony sms-em i/lub drogą mailową, najpóźniej na 6 godzin przed treningiem.

Klub zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z uprzedzeniem Członków.

W przypadku czasowego lub definitywnego zakończenia współpracy z zawodnikiem i jego rodzicami/opiekunami prawnymi, zawodnik ten jest zobowiązany do uregulowania zaległości finansowych oraz zwrotu wszelkiego wypożyczonego do treningu sprzętu lub wydanych mu dokumentów. Naruszenie tego obowiązku stanowi podstawę do dochodzenia roszczeń finansowych lub nie wydania zgody na transfer do innego klubu.

Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy Regulamin ma prawo i obowiązek rozstrzygać Zarząd Białostockiej Akademii Siatkówki

Niniejszy regulamin wchodzi w życie od momentu zatwierdzenia przez Zarząd BAS Białystok.