Image

 

Załącznik do uchwały nr 2 /2020
z dnia 27.08.2020r.
Walnego Zgromadzenia Członków
Białostockiej Akademii Siatkówki

 

STATUT BIAŁOSTOCKIEJ AKADEMII SIATKÓWKI

 

 

Rozdział 1
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 1
Białostocka Akademia Siatkówki, zwana dalej „Klubem” jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodziców, nauczycieli i sympatyków. § 2
1. Terenem działania klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, dla realizacji celów statutowych klub może działać na terenie innych państw.
2. Siedzibą Klubu jest miasto Białystok
§ 3
Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o sporcie i z tego tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną.
§ 4
1. Klub działa zgodnie z: ustawą o sporcie, ustawą – Prawo o stowarzyszeniach, ustawą o systemie oświaty oraz z własnym statutem i aktami wewnętrznymi.
2. Klub może być członkiem okręgowych i regionalnych związków sportowych oraz ogólnokrajowych związków sportowych.
§ 5
Klub używa pieczęci, godła, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Rozdział 2
Cel i środki działania

§ 6
1. Celem Klubu jest realizacja zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
2. Klub realizuje zadanie z pkt 1 poprzez:
a) upowszechnianie Kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki siatkowej;
b) popularyzację i rozwój piłki siatkowej;
c) współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi w celu propagowania i rozwoju piłki siatkowej oraz upowszechniania kultury fizycznej;
d) realizację Programu Rozwoju Białostockiej Siatkówki;
e) planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu;
f) uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim;
g) organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej;
h) organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych;
i) organizowanie obozów sportowych;
j) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

§ 7
Klub realizuje cele statutowej w obszarze zadań z zakresu użyteczności publicznej, wymienionych w art. 4 ust. 1 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Klub prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego, która zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności obejmuje kody PKD mieszące się pod następującymi grupami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):
93.12.Z – Działalność klubów sportowych
93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem
93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki
d) 85.51.Z- Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
e) 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację
h) 93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
i) 94.99.Z -Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

§ 8
Klub może prowadzić działalność gospodarczą, która zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności obejmuje kody PKD mieszące się pod następującymi grupami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):

73.12 – pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
47.19.Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
96.04.Z – działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
77.21.Z – wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
96.09.Z – pozostała działalność usługowa gdzie indziej nie sklasyfikowana
85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
93.19 – pozostała działalność związana ze sportem

Działalność gospodarcza Klubu może być prowadzona wyłącznie jako działalność dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego Klubu. Klub zapewnia rachunkowe wyodrębnienie działalności gospodarczej, nieodpłatnej działalności pożytku publicznego i odpłatnej działalności pożytku publicznego w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników tych form działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości. Nadwyżka przychodów nad kosztami wynikająca z działalności gospodarczej jest przeznaczana na działalność statutową, pożytku publicznego Klubu.

§ 9
Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców uczniów.

 

Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10
Członkowie Klubu dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych

§ 11
1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie szkoły, rodzice i nauczyciele, osoby, które popierają cele statutowe Klubu, jeśli złożą pisemną deklarację, zapłacą wpisowe i zostanę przyjęci przez Zarząd Klubu.
2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do Klubu i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym, że w składzie Zarządu Klubu większość musza stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
3. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgoda przedstawicieli ustawowych, należeć do Klubu, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków klubu oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu

§ 12
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
a) Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
b) Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu.
c) Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub.
d) Korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu.
Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§ 13
Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu, zostanę przyjęte przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno – finansową dla Klubu.

§ 14
Członkowie wspierający mają prawo do:
a) Uczestniczenia bezpośrednio lub przez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Klubu,
b) Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu,
c) Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§ 15
1. Członkami honorowymi Klubu mogą być osoby fizyczne, które wniosły wybitny wkład w działalność i rozwój Klubu.
2. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu lub wniosek 15 członków Klubu.
3. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich i mają wszystkie prawa członka zwyczajnego.

§ 16
Do obowiązków członków należy:
a) Branie czynnego udziału w działalności Klubu.
b) Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu.
c) Godne reprezentowanie barw Klubu.
d) Płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Klubu.

§ 17
Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:
1) Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie Zarządu.
2) Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:
a) umyślnego naruszenia postanowień statutu,
b) nie brania udziału w działalności statutowej Klubu poprzez okres 6 miesięcy
c) działania na szkodę Klubu.
3) Rozwiązanie się Klubu

 

Rozdział 4 Władze Klubu

§18
1. Władzami Klubu są:
1) Walne Zebranie Klubu,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz Klubu trwa pięć lat.
3. Wybór władz następuje w głosowaniu jawnym.
4. Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
§ 19
1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.
3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd nie rzadziej niż raz do roku
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na wniosek 1/3 ogółu członków.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż w ciągu 30 dni od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
6. Zarząd zwołuje Walne:
a) zamieszczając informację o jego terminie i miejscu, na oficjalnej stronie internetowej Klubu oraz w jego siedzibie, na 7 dni przed planowanym terminem Walnego.
b) za pomocą poczty elektronicznej rozsyłając informacją o jego terminie i miejscu, do tych z członków Klubu, którzy wyrazili zgodę na taką formę kontaktu i podali aktualne adresy mailowe, na 7 dni przed planowanym terminem Walnego.

§ 20
1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:
a) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,
b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
c) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,
d) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
e) ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,
f) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu.
2. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
3. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 21
1. Zarząd Klubu składa się z od 3 do 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spośród siebie wybierają Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza.
2. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
3. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej 1 liczby członków Zarządu.
4. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi, Wiceprezesowi lub dwóm członkom zarządu działającym łącznie.

§ 22
Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególności:
a) reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu,
c) uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
d) powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
e) przyjmowanie i skreślanie członków,
f) zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
g) składanie sprawozdań z działalności Klubu.

§ 23
1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynności lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Odwołany lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.
4. Zarząd jest obowiązany w ciągu 14 dni od wpłynięcia odwołania, zwołać Walne celem jego rozpatrzenia. Uchwała Walnego Zebrania Klubu jest ostateczna.

§ 24
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu.
3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.
5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
a) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,
b) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności,
c) określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
d) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
e) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,
f) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodności z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.

§ 25
1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.
4. Zarząd jest obowiązany w ciągu 14 dni od wpłynięcia odwołania zwołać Walne celem jego rozpatrzenia. Uchwała Walnego Zebrania Klubu jest ostateczna.

§ 26
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
a) być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 27
W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej – władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

 

Rozdział 5
Wyróżnienia i kary

§ 28
1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu.

§ 29
1. W razie naruszenia postanowień lub uchwał władz Klubu, Zarządowi przysługuje – zgodnie z regulaminem zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu – prawo wymierzenia następujących kar:
a) upomnienia,
b) nagany,
c) zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy
d) wykluczenia
2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni.
3. Zarząd jest obowiązany zwołać Walne celem rozpatrzenia, odwołania członka Klubu, w ciągu 14 dni od jego wpłynięcia.
4.Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

 

Rozdział 6
Majątek i fundusze Klubu

§30
Majątek Klubu stanowi fundusz założycielski oraz inne mienie nabyte przez Klub w toku działania.

2. Dochód Klubu może pochodzić z:
a) składek członkowskich,
b) dotacji budżetowych na zadania zlecone,
c) darowizn, zapisów, spadku od osób prawnych oraz fizycznych,
d) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
e) dochodów z działalności gospodarczej (np. reklama, sprzedaż towarów, usług),
f) dochodów ze sprzedaży majątku,
g) odsetek ze środków finansowych na rachunkach bankowych i lokat,
h) wpływów z 1%

§31
Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy:
3/4 Prezesa jednoosobowo lub
3/4 Wiceprezesa jednoosobowo lub
3/4 dwóch upoważnionych przez Zarząd członków zarządu działających łącznie.

§ 32
1. Klub nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do swoich członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2. Klub nie może przekazywać swojego majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. Klub nie może wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,
4. Klub nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Rozdział 7 Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu

§33
Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
§34
1. Rozwiązanie Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.