Image

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych (RDLP) w Białymstoku to jedna z 17 regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych w Polsce.

 

Administruje lasami na powierzchni 624,5 tys. ha. na terenie trzech województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego oraz małym fragmentem lasów w województwie mazowieckim. Białostocka dyrekcja lasów nadzoruje 31 nadleśnictw i 1 ośrodek transportu leśnego. Obszar białostockiej dyrekcji lasów położony jest w północno-wschodniej części Polski. Na północy i zachodzie regionu rozciągają się duże kompleksy leśne, Puszcza Augustowska – 120 tys. ha, Piska – 100 tys. ha, Borecka – 20 tys. ha i Romincka – 16 tys. ha. Puszcze te wkomponowane są w akweny Wielkich Jezior Mazurskich i Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego. Wschodnią i południową część regionu zajmuje Puszcza Knyszyńska – 120 tys. ha oraz najlepiej zachowany kompleks lasu nizinnego w Europie Puszcza Białowieska – 50 tys. ha. W środkowej części regionu występuje kompleks torfowiskowy zajmujący część dorzecza Biebrzy. W strukturze siedliskowej RDLP w Białymstoku przeważają lasy iglaste z sosną i świerkiem, lasy liściaste głównie z udziałem dębu, lipy, klonu, brzozy i olchy. W składzie gatunkowym dominują sosna oraz świerk. Średni wiek lasów w regionie wynosi ponad 70 lat.

 

Białostoccy leśnicy w swojej pracy kierują się zasadą zrównoważonej gospodarki leśnej, która gwarantuje, że lasy spełniają równocześnie wiele funkcji na przykład produkują drewno, są miejscem pracy, odpoczynku i rekreacji, chronią glebę przed erozją.

 

Od 1944 roku, kiedy to powstała Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, w wyniku zalesień, w obszarze północno-wschodniej Polski, przybyło blisko 220 tys. ha lasów. To spowodowało, że lesistość tego regionu wzrosła z 20 do blisko 30 %. Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku leśnicy sadzą rocznie blisko 30 milionów drzew. W różnych zabiegach hodowlanych pozyskuje się około 3 mln m³ drewna rocznie.

 

Praca jaką codziennie wykonuje około 2 tysięcy zatrudnionych tutaj leśników, spotyka się z uznaniem. Świadczą o tym przyznane Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku certyfikaty PEFC i FSC.

 

Ochrona przyrody to jedno z podstawowych zadań pełnionych przez Lasy Państwowe. Na gruntach zarządzanych przez RDLP w Białymstoku funkcjonują różne formy ochrony przyrody:

6 parków krajobrazowych, Ponad 100 rezerwatów przyrody,

Ponad 35 obszarów chronionego krajobrazu, Blisko 1600 pomników przyrody,

302 użytki ekologiczne, 35 obszarów Natura 2000, w tym 20 obszarów ptasich oraz 15 obszarów siedliskowych.

 

Na terenie RDLP w Białymstoku funkcjonują 4 parki narodowe Białowieski, Biebrzański, Narwiański i Wigierski.

 

W celu jak najlepszej ochrony cennych elementów flory i fauny białostocka dyrekcja współpracuje z parkami narodowymi i krajobrazowymi, a także korzysta z dofinansowania z funduszy unijnych. Realizowane są projekty dotyczące ochrony: żubra, orlika krzykliwego, dzikich pszczół, głuszca, cietrzewia, sóweczki, a także retencji wody w lasach.

 

Zwarte kompleksy leśne stanowią ostoje licznych gatunków ptaków oraz są środowiskiem życia rysia, łosia, bobra oraz wilka. W lasach białostockiej dyrekcji, w Puszczach: Białowieskiej, Knyszyńskiej, Augustowskiej, Rominckiej i Boreckiej żyje ponad 1000 osobników żubrów. Jest to największa populacja żubrów bytująca w tym regionie Polski.

 

Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku powstała w 1944 roku. W bieżącym roku obchodzimy 80-lecie jej utworzenia.

 

Dodaj komentarz